مقاطع و رشته های تحصیلی

۱۱ دی ۱۳۹۸

رشته های دکتری DBA ,PhD

رشته های دکتری DBA ,PhD لیست برنامه درسی رشته های دکتری کد رشته گروه نام رشته مقطع ۱۷۱۸۵ علوم انسانی جغرافیا برنامه و برنامه ریزی روستایی […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد لیست برنامه درسی رشته های کارشناسی ارشد کد رشته گروه نام رشته مقطع ۴۲۶۸۵ علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد ۱۵۲۹۵ علوم […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

رشته های تحصیلی کارشناسی

رشته های تحصیلی کارشناسی لیست برنامه درسی رشته های کارشناسی کد رشته گروه نام رشته مقطع ۴۸۲۹۰ علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی کارشناسی طب سنتی ۳۳۱۷۰ علوم […]
۱۱ دی ۱۳۹۸

رشته های تحصیلی کاردانی

رشته های تحصیلی کاردانی لیست برنامه درسی کلیه رشته ها کاردانی کد رشته گروه نام رشته مقطع ۶۱۲۳۵ علوم پزشکی پروتز های دندانی کاردانی ۱۱۳۱۳ علوم […]