رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد

لیست برنامه درسی رشته های کارشناسی ارشد

کد رشته گروه نام رشته مقطع
۴۲۶۸۵ علوم آزمایشگاهی
علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
۱۵۲۹۵ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد
۱۵۳۰۷ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۷ علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد
۱۵۲۹۴ علوم انسانی جامعه شناسی ورزشی کارشناسی ارشد
۱۵۲۹۱ علوم انسانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد
۱۵۲۸۹ علوم انسانی روابط بین الملل کارشناسی ارشد
۱۵۳۱۰ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۰ علوم انسانی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد
۱۵۳۱۴ علوم انسانی MBA مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی ۳ گرایش بازرگانی بین المللی ، بازاریابی ،مالی کارشناسی ارشد
۱۵۳۰۶ علوم انسانی علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد
۱۵۲۹۷ علوم انسانی اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد
۱۵۲۹۸ علوم انسانی روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد
۱۵۳۰۱ علوم انسانی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۴ علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
۱۵۱۲۶ علوم انسانی اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد
۱۵۲۶۲ علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۱ علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد
۱۵۲۰۰ علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد
۱۵۱۳۰ علوم انسانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
۱۵۲۰۹ علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد
۱۵۲۰۱ علوم انسانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد
۱۵۱۵۰ علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۴ علوم انسانی سنجش و اندازه گیری کارشناسی ارشد
۱۵۱۵۶ علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد
۹۱۵۲۱۰ علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات – کسب و کار الکترونیک کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۹ علوم انسانی جامعه شناسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۷۱ علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
۱۵۲۴۴ علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۴۳ علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد
۱۵۲۴۲ علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۸ علوم انسانی مردم شناسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۴۰ علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۴ علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۳ علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۵ علوم انسانی امور فرهنگی کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۶ علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۶ علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۲ علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۷ علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۶ علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۵ علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۱ علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد
۱۵۱۲۸ علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۰ علوم انسانی تاریخ کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۸ علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۲ علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۸ علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۴ علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۵ علوم انسانی مشاوره کارشناسی ارشد
۱۵۲۱۷ علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۰ علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد
۱۵۲۶۶ علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد
۱۵۲۳۳ علوم انسانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۷ علوم انسانی فلسفه علم کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۳ علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۸۱ علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد
۱۵۲۸۰ علوم انسانی علوم تربیتی با ۳ گرایش کارشناسی ارشد
۱۵۲۶۰ علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد
۱۵۲۵۸ علوم انسانی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
۱۵۲۲۳ علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد
۱۵۲۸۶ علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
۱۵۲۸۷ علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی ارشد
۳۵۱۴۲ علوم پایه علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد
۳۵۱۳۳ علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد
۳۵۱۱۹ علوم پایه مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد
۳۵۱۲۷ علوم پایه زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد
۳۵۱۲۱ علوم پایه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
۷۵۱۳۵ هنر برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد
۷۵۱۳۶ هنر طراحی شهری کارشناسی ارشد
۷۵۱۳۷ هنر برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۳ هنر تصویر سازی کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۹ هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۸ هنر کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۷ هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۶ هنر نقاشی کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۴ هنر طراحی صنعتی کارشناسی ارشد
۷۵۱۲۲ هنر معماری کارشناسی ارشد
۷۵۱۳۰ هنر ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۷ کشاورزی مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۷ کشاورزی خاکشناسی – ۴ گرایش کارشناسی ارشد
۴۵۱۹۰ کشاورزی صنایع چوب کارشناسی ارشد
۴۵۱۹۵ کشاورزی مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست – جدید کارشناسی ارشد
۴۵۱۹۴ کشاورزی علوم باغبانی ۶ گرایش – جدید کارشناسی ارشد
۴۵۱۹۳ کشاورزی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
۲۵۲۴۶ فنی و مهندسی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد
۲۳۲۳۵ فنی و مهندسی مهندسی سیستم های انرژی گرایش های سیستم های انرژی – تکنولوژی انرژی – انرژی محیط زیست کارشناسی ارشد
۲۵۲۳۶ فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد
۲۵۲۱۰ فنی مهندسی مهندسی ومدیریت ساخت کارشناسی ارشد
۲۵۱۷۶ فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۹ فنی مهندسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۶ فنی مهندسی مهندسی شیمی گرایش مهندسی آتش کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۷ فنی مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۷ فنی مهندسی مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۵ فنی مهندسی مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۴ فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۱ فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۹ فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۸ فنی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۸ فنی مهندسی مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد
۲۵۱۷۸ فنی مهندسی مهندسی الکترونیک کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۱ فنی مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۲ فنی مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۳ فنی مهندسی مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۴ فنی مهندسی مهندسی مواد متالورژی صنعتی کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۵ فنی مهندسی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد
۲۵۲۱۵ فنی مهندسی مهندسی نفت (پالایش) کارشناسی ارشد
۲۵۱۹۰ فنی مهندسی مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۶ فنی مهندسی حمل و نقل کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۹ فنی مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد
۲۵۲۱۷ فنی مهندسی صنایع رنگ کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۵ فنی مهندسی سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۸ فنی مهندسی مهندسی سیستمهای اقتصادی – اجتماعی کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۴ فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو مکانیک کارشناسی ارشد
۲۵۲۲۰ فنی مهندسی مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری) کارشناسی ارشد
۲۵۲۱۴ فنی مهندسی مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد
۲۵۱۷۷ فنی مهندسی مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد
۲۵۲۰۰ فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد
۲۵۲۱۹ فنی مهندسی مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۳ فنی مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۰ فنی مهندسی مهندسی کنترل کارشناسی ارشد
۲۵۱۸۷ فنی مهندسی مهندسی سازه کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۲ کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۳ کشاورزی علوم باغبانی ۴ گرایش کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۲ کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۱ کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد
۴۵۱۰۹ کشاورزی مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۵ کشاورزی جنگلداری کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۷ کشاورزی آبخیزداری کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۸ کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۶ کشاورزی مرتعداری کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۹ کشاورزی چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۰ کشاورزی شیلات کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۴ کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۲ کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۵ کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۴ کشاورزی تاسیسات آبیاری کارشناسی ارشد
۹۴۵۱۶۵ کشاورزی توسعه روستائی ۴ گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه – منسوخ کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۶ کشاورزی حشره شناسی کارشناسی ارشد
۹۴۵۱۶۷ کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۸ کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۴ کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۰ کشاورزی علوم تغذیه کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۱ کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد
۴۵۱۵۳ کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
۴۵۱۸۳ کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد
۴۵۱۶۱ کشاورزی محیط زیست کارشناسی ارشد
۴۵۵۶۴ علوم انسانی مدیریت رسانه کارشناسی ارشد