رشته های دکتری DBA ,PhD

رشته های دکتری DBA ,PhD

رشته های دکتری DBA ,PhD

لیست برنامه درسی رشته های دکتری

کد رشته گروه نام رشته مقطع
۱۷۱۸۵ علوم انسانی جغرافیا برنامه و برنامه ریزی روستایی ۴ گرایش دکتری
۱۷۲۵۱ علوم انسانی مدیریت آموزشی دکتری
۱۷۳۱۱ علوم انسانی روانشناسی (کلیه گرایش ها) دکتری
۱۷۱۸۷ علوم انسانی جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری
۱۷۱۷۵ علوم انسانی فلسفه دکتری
۱۷۱۹۲ علوم انسانی حقوق عمومی دکتری
۱۷۲۷۲ علوم انسانی مدیریت آموزش عالی دکتری
۱۷۲۰۴ علوم انسانی مدیریت تکنولوژی دکتری
۱۷۲۷۳ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتری
۱۷۲۷۶ علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دکتری
۱۷۱۹۶ علوم انسانی علوم ارتباطات دکتری
۱۷۱۸۶ علوم انسانی جغرافیای سیاسی دکتری
۱۷۲۰۵ علوم انسانی حسابداری دکتری
۱۷۱۸۸ علوم انسانی مدیریت دکتری
۱۷۲۰۳ علوم انسانی مدیریت بازرگانی دکتری
۱۷۱۹۹ علوم انسانی علوم اقتصاد و علوم بازرگانی دکتری
۱۷۱۹۵ علوم انسانی مدیریت دولتی دکتری
۱۷۱۹۱ علوم انسانی حقوق خصوصی دکتری
۱۷۲۰۶ علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دکتری
۱۷۱۷۶ علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی دکتری
۱۷۱۷۸ علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی دکتری
۱۷۱۸۰ علوم انسانی علوم سیاسی دکتری
۱۷۱۸۴ علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی دکتری
۱۷۱۷۲ علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری
۱۷۱۷۹ علوم انسانی روابط بین الملل دکتری
۳۷۱۳۴ علوم پایه شیمی دکتری
۳۷۱۳۵ علوم پایه علوم زمین شناسی دکتری
۳۷۱۱۳ علوم پایه ریاضی دکتری
۷۷۱۲۱ هنر معماری دکتری
۲۷۱۷۲ مدیریت و خدمات اجتماعی مراقبت زیبایی پوست و مو دکتری
۲۷۱۷۵ فنی مهندسی کامپیوتر دکتری
۲۷۱۶۹ فنی مهندسی مهندسی شیمی دکتری
۲۷۱۶۷ فنی مهندسی مهندسی محیط زیست دکتری
۲۷۱۷۰ فنی مهندسی مهندسی برق دکتری
۲۷۱۶۴ فنی مهندسی مهندسی مکانیک دکتری
۲۷۱۶۵ فنی مهندسی صنایع دکتری
۲۷۱۶۸ فنی مهندسی مهندسی پلیمر دکتری
۷۷۱۳۳ گروه مورد نظر.. شهرسازی دکتری
۴۷۱۴۱ کشاورزی علوم و صنایع غذایی دکتری
۴۷۱۴۰ کشاورزی اقتصاد کشاورزی دکتری
۴۷۱۳۹ کشاورزی علوم تغذیه دکتری
۴۷۱۳۹ کشاورزی علوم باغبانی- گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای دکتری